Predstavljamo BlueDot — spletno storitev za spremljanje vodnih virov

BlueDot — spletna storitev za spremljanje vodnih virov

Eden od ciljev trajnostnega razvoja (SDG) in soglasno sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj je svetovna kriza z vodo. Kako pereč je ta problem priča tudi dejstvo, da je Svetovni gospodarski forum krizo z vodo v svojem poročilu o globalnih tveganjih 2018 uvrstil med deset najresnejših tveganj, s katerimi se sooča svet. Da bi lahko napovedali takšne nesreče, je nadzor vode zelo pomemben.

Spremljanje stanja vodnih virov je drago in v nekaterih primerih tudi nezanesljivo. Zlasti države v razvoju pa potrebujejo dostopne in zanesljive rešitve ter orodja za spremljanje razpoložljivih vodnih virov.

Predstavljamo BlueDot

BlueDot storitev za spremljanje vodnih virov temelji na uporabi Kopernikovih satelitskih posnetkov, ki zagotavljajo pravočasne informacije o vodostajih jezer, jezov, rezervarjev, mokrišč in podobnih vodnih virov po vsem svetu. Ključna prednost storitve je zbiranje trenutnih in arhivskih podatkov o svetovnem stanju voda na enem mestu. Zaradi svojega stroškovno učinkovitega pristopa lahko vsakdo dostopa do podatkov o nivoju voda brezplačno. Spremljanje vodnih virov tako zdaj ni več omejeno samo na pristojne organizacije, ampak je dostopno vsakomur, ki ga zanima stanje voda tako v lokalnem kot v svetovnem merilu.


Zahvaljujoč deževju v letošnji zimski sezoni so obeti za prihajajoče leto v Cape Townu bolj obetavni kot je kazalo. Slika pridobljena s spletno aplikacijo BlueDot prikazuje raven vode v jezu Theewaterskloof, ki zagotavlja glavni vodni vir mesta.

Do podatkov o trenutnem in preteklem stanju voda je mogoče dostopati preko BlueDot nadzorne plošče. Trenutno je dostopnih že več kot 7.000 vodnih virov, katerim pa nenehno dodajamo nove.

Komu lahko koristi BlueDot storitev?

BlueDot storitev ponuja dostop do dragocenih podatkov, ki so pri ravnanju z vodnimi viri v pomoč tako lokalnim oblastem, vladnim agencijam, naravnim parkom in rezervatom, kmetijskim ministrstvom in agencijam, zainteresiranim v proizvodnji hrane kot državljanom. BlueDot tehnologija sloni na odprti kodi, kar omogoča njeno širšo uporabo. Služi lahko kot izhodišče za njen nadaljnji razvoj oziroma nadgradnjo, ali kot osnova za razvoj storitev za podobne primere.

Celotno zgodbo o storitvi za spremljanje vodnih virov si lahko preberete v našem blogu, kjer so dosegljive tudi povezave na svetovno bazo podatkov o vodnih virih, odprta koda za algoritem za zaznavanje vodnih virov in odprta koda nadzorne plošče.

Če imate kakršna koli vprašanja ali predloge, nam lahko pišete po e-pošti ali na Twitterju!